Trang chủ >> ESLABONDEXX - Ý >> Bộ 3 sản phẩm Eslabondexx. Gồm: Sản phẩm số 1-Connector, Sản phẩm số 2-Amplifier & Sản phẩm

Bộ 3 sản phẩm Eslabondexx. Gồm: Sản phẩm số 1-Connector, Sản phẩm số 2-Amplifier & Sản phẩm

Giá Khuyến Mãi: 1.710.000đ
Giá gốc: 1.960.000đ
Mã sản phẩm:1186
Số lượng:

<p>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Bộ 3 sản phẩm Eslabondexx&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;+&amp;nbsp;Sản phẩm số 1-Connector&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;+ Sản phẩm số 2- Amplifier&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;+ Sản phẩm số 3-Sustainer&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://myphamtocnhapkhau.com/image/data/ESLABONDEXX/Foto 09-06-15 13 47 19.jpg&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Đ&amp;oacute;ng g&amp;oacute;i: 100ml x 3 chai: Sản phẩm số 1-Connector + &amp;nbsp;Sản phẩm số 2- Amplifier + Sản phẩm số 3 - Sustainer.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Th&amp;ocirc;ng tin chi tiết&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;C&amp;ocirc;ng dụng:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Sử dụng c&amp;ugrave;ng với c&amp;aacute;c sản phẩm l&amp;agrave;m t&amp;oacute;c c&amp;oacute; h&amp;oacute;a chất nhằm sắp xếp c&amp;aacute;c li&amp;ecirc;n kết bị đứt g&amp;atilde;y, tạo c&amp;aacute;c li&amp;ecirc;n kết mới l&amp;agrave;m tăng độ chắc khỏe v&amp;agrave; độ đ&amp;agrave;n hồi của t&amp;oacute;c, kết nối c&amp;aacute;c ph&amp;acirc;n tử tạo n&amp;ecirc;n l&amp;aacute; chắn bảo vệ t&amp;oacute;c khỏi t&amp;aacute;c hại của h&amp;oacute;a chất, phục hồi tế b&amp;agrave;o t&amp;oacute;c hư tổn, gia cố cấu tr&amp;uacute;c t&amp;oacute;c vững mạnh, tăng sức đề kh&amp;aacute;ng cho t&amp;oacute;c. Đặc biệt, c&amp;ocirc;ng thức v&amp;agrave; quy tr&amp;igrave;nh kỹ thuật của sản phẩm h&amp;oacute;a chất vẫn kh&amp;ocirc;ng bị thay đổi khi pha trộn với sản phẩm Eslabondexx.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Ng&amp;ograve;ai ra, bộ sản phẩm Eslabondexx được sử dụng như liệu tr&amp;igrave;nh phục hồi t&amp;oacute;c hư tổn để t&amp;aacute;i sinh t&amp;oacute;c từ b&amp;ecirc;n trong l&amp;otilde;i t&amp;oacute;c. Ngăn chặn t&amp;oacute;c trước c&amp;aacute;c t&amp;aacute;c hại của h&amp;oacute;a chất.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Sản phẩm Số 3-Sustainer được sử dụng tại nh&amp;agrave; mỗi tuần từ 1 đến 2 lần nhằm duy tr&amp;igrave; sự chắc khỏe, phục hồi t&amp;oacute;c v&amp;agrave; tăng sức đề kh&amp;aacute;ng cho t&amp;oacute;c, tiền bảo vệ t&amp;oacute;c trước nguy cơ h&amp;oacute;a chất c&amp;oacute; thể g&amp;acirc;y hại t&amp;oacute;c.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;C&amp;aacute;ch sử dụng:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;1. Tẩy t&amp;oacute;c&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Trộn thuốc tẩy v&amp;agrave; oxy. Sau đ&amp;oacute;, pha Sản phẩm số 1 v&amp;agrave;o hỗn hợp theo tỉ lệ 2ml Sản phẩm số 1 với 10ml thuốc tẩy. Trộn đều rồi b&amp;ocirc;i l&amp;ecirc;n t&amp;oacute;c, tiếp tục c&amp;aacute;c bước như thường lệ. Sau khi lau r&amp;aacute;o t&amp;oacute;c, b&amp;ocirc;i Sản phẩm số 2 l&amp;ecirc;n t&amp;oacute;c, để tối thiểu 5 ph&amp;uacute;t, xả sạch, sấy t&amp;oacute;c.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. Nhuộm t&amp;oacute;c&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Trộn kem nhuộm v&amp;agrave; oxy. Sau đ&amp;oacute;, pha Sản phẩm số 1 v&amp;agrave;o hỗn hợp theo tỉ lệ 1ml Sản phẩm số 1 với 10ml kem nhuộm. Trộn đều rồi b&amp;ocirc;i l&amp;ecirc;n t&amp;oacute;c, tiếp tục c&amp;aacute;c bước như thường lệ. Sau khi lau r&amp;aacute;o t&amp;oacute;c, b&amp;ocirc;i Sản phẩm số 2 l&amp;ecirc;n t&amp;oacute;c, để tối thiểu 5 ph&amp;uacute;t, xả sạch, sấy t&amp;oacute;c.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;3. N&amp;acirc;ng t&amp;ocirc;ng&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Trộn kem nhuộm v&amp;agrave; oxy. Sau đ&amp;oacute;, pha Sản phẩm số 1 v&amp;agrave;o hỗn hợp theo tỉ lệ 1,5ml Sản phẩm số 1 với 10ml kem nhuộm. Trộn đều rồi b&amp;ocirc;i l&amp;ecirc;n t&amp;oacute;c, tiếp tục c&amp;aacute;c bước như thường lệ. Sau khi lau r&amp;aacute;o t&amp;oacute;c, b&amp;ocirc;i Sản phẩm số 2 l&amp;ecirc;n t&amp;oacute;c, để tối thiểu 5 ph&amp;uacute;t, xả sạch, sấy t&amp;oacute;c.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;4. Uốn t&amp;oacute;c (n&amp;oacute;ng &amp;amp; lạnh)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Tiến h&amp;agrave;nh c&amp;aacute;c bước uốn t&amp;oacute;c như thường lệ. Sau khi để thuốc dập l&amp;ecirc;n t&amp;oacute;c đủ thời gian, th&amp;aacute;o dụng cụ uốn ra, lau r&amp;aacute;o t&amp;oacute;c, kh&amp;ocirc;ng xả nước. Sau đ&amp;oacute; b&amp;ocirc;i Sản phẩm số 1 l&amp;ecirc;n t&amp;oacute;c, để khoảng 10 ph&amp;uacute;t. Tiếp tục b&amp;ocirc;i Sản phẩm số 2 l&amp;ecirc;n t&amp;oacute;c, để khoảng 5 ph&amp;uacute;t, xả sạch, sấy t&amp;oacute;c.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;5. Duỗi t&amp;oacute;c&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Gội t&amp;oacute;c. Pha Sản phẩm số 1 v&amp;agrave;o thuốc duỗi theo tỉ lệ 2ml Sản phẩm số 1 với 10ml thuốc duỗi. Trộn đều rồi b&amp;ocirc;i l&amp;ecirc;n t&amp;oacute;c, tiếp tục c&amp;aacute;c bước như thường lệ. Xả sạch thuốc duỗi. Lau r&amp;aacute;o t&amp;oacute;c. Sau đ&amp;oacute; b&amp;ocirc;i Sản phẩm số 2 l&amp;ecirc;n t&amp;oacute;c, để tối thiểu 5 ph&amp;uacute;t, xả sạch, sấy t&amp;oacute;c.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;6. Phục hồi t&amp;oacute;c hư&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Gội t&amp;oacute;c. Trộn 10ml Sản phẩm số 1 với 15ml Sản phẩm số 2. B&amp;ocirc;i hỗn hợp l&amp;ecirc;n t&amp;oacute;c. K&amp;iacute;ch nhiệt 15-20 ph&amp;uacute;t. Để nguội rồi xả nước. Lau r&amp;aacute;o. Tiếp tục b&amp;ocirc;i Sản phẩm số 2 l&amp;ecirc;n t&amp;oacute;c. Để khoảng 5 ph&amp;uacute;t. Xả sạch. Sấy t&amp;oacute;c&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;7. Nhuộm m&amp;agrave;u trực tiếp&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Để đạt m&amp;agrave;u trực tiếp đạt hiệu quả rực rỡ th&amp;igrave; trước hết &amp;nbsp;phải tiến h&amp;agrave;nh &amp;nbsp;tẩy t&amp;oacute;c (c&amp;aacute;ch sử dụng như tr&amp;ecirc;n). Sau khi tẩy t&amp;oacute;c, &amp;nbsp;pha trộn Sản phẩm số 1 v&amp;agrave;o thuốc nhuộm trực tiếp theo tỉ lệ 1ml Sản phẩm số 1 với 10ml thuốc nhuộm trực tiếp. Sau đ&amp;oacute; tiến h&amp;agrave;nh nhuộm m&amp;agrave;u trực tiếp như thường lệ.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;8. Duỗi t&amp;oacute;c bằng Keratin&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Gội t&amp;oacute;c bằng dầu gội Keratin. Pha Sản phẩm số 1 v&amp;agrave;o kem duỗi Keratin theo tỉ lệ 1ml Sản phẩm số 1 với 10ml kem duỗi Keratin. Trộn đều rồi b&amp;ocirc;i l&amp;ecirc;n t&amp;oacute;c, tiếp tục c&amp;aacute;c bước như thường lệ. Xả sạch t&amp;oacute;c. Lau r&amp;aacute;o t&amp;oacute;c. Sau đ&amp;oacute; b&amp;ocirc;i Sản phẩm số 2 l&amp;ecirc;n t&amp;oacute;c, để tối thiểu 5 ph&amp;uacute;t, xả sạch, sấy t&amp;oacute;c.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Call: 0902.942.268 - 0966.567.012&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</p>

Sản phẩm khác